ویزا به متقاضیان و مهاجران حق زندگی، کار، تحصیل و برخورداری از خدمات درمانی و اجتماعی را در استرالیا میدهد.
برای دریافت این ویزا شخص باید از طریق سیستم امتیاز بندی اقدام کرده و امتیاز حداقل 60 را برای این ویزا دریافت نماید.
باید توجه داشته باشید متقاضیانی که برای این نوع ویزا اقدام میکنند نباید سنی بیشتر از 44 سال داشته باشند. همچنین شخص باید دارای مدرک تحصیلی مرتبط با یک حرفه خاص داشته باشدو همچنین سابقه کاری مفید هم در دریافت این ویزا اهمیت به سزایی دارد.داشتن مدرک زبان انگلیسی نیز جزو ملزمات دریافت این ویزا میباشد که در صورتیکه شخص مدرک آیلتس 7 داشته باشد میتواند برای این مورد اقدام نماید.
نکته : شخص متقاضی حتما باید در گواهی سابقه کار باید عنوان شغلی، وظایف شغلی، میزان حقوق را ذکر نماید.

الف) امتیاز بندی نسبت به سن متقاضی
•    18  تا 24 سال 25 امتیاز
•    25  تا 32 سال 30 امتیاز
•    33  تا 39 سال 25 امتیاز
•    40  تا 44 سال 15 امتیاز
•    45  تا 49 سال 0 امتیاز
ب) دارا بودن مدرک زبان انگلیسی(مدرک آیلتس)
•    آیلتس شش 0  امتیاز
•    آیلتس هفت 10  امتیاز
•    آیلتس هشت 20  امتیاز
ج) سوابق مرتبط کاری در کشور استرالیا
•    یک سال 5  امتیاز
•    سه سال 10  امتیاز
•    پنج سال 15  امتیاز
د) سوابق کاری مرتبط  با مدرک تحصیلی
•    سه سال 5  امتیاز
•    پنج سال 10  امتیاز
•    هشت سال 15  امتیاز
و) مدارک  تحصیلی
•    فنی حرفه ای 10  امتیاز
•    کارشناسی و کارشناسی ارشد 15  امتیاز
•    دکتری 20  امتیاز
ه) سایر موارد موثر در امتیاز بندی جهت اخذ ویزای استرالیا
•    تحصیل در استرالیا حداقل 2 سال :5 امتیاز
•    مهارتهای همسر : 5 امتیاز
•    گذراندان دوره تخصصی به مدت یک سال: 5 امتیاز
شرایط همسر متقاضی برای دریافت امتیاز:
•    در ویزای شما به عنوان همسرتان معرفی گردد.
•    شهروند استرالیایی نباشد.
•    کمتر از 50 سال سن داشته باشد.
•    مدرک آیلتس 6 در هر 4 مهارت داشته باشد.
•    شغل او در میان مشاغل مورد نیاز استرالیا باشد و ارزشیابی مدرک خود را اخذ کند.
در شغل مربوطه ی خود یک سال از 2 سال اخیر را کار کرده باشد.
همانطور که گفته شد در این نوع ویزا شخص باید 60 امتیاز را از جدول امتیازگیری فوق دریافت نماید.

ویزای کلاس 190 استرالیا:

مهاجرت نیروی متخصص از طریق ویزای 190 به استرالیا: این ویزا بسیار شبیه به ویزای 189 استرالیا میباشد با این تفاوت که برای دریافت این ویزا متقاضی میبایستی  در یکی از ایالتهای استرالیا اسپانسر داشته باشد. هنگامی که شخص اسپانسر شیپ دریافت میکند 5 امتیاز دریافت میکند.

دیگر تفاوت ویزای 190 استرالیا با ویزای 189 استرالیا این است که شخص حداقل باید 2 سال در همان ایالتی کار و زندگی نماید که اسپاسنسرشیپی دریافت کرده است، و متقاضی نسبت به زندگی در همان ایالت متعهد خواهد شد. برای مطالعه بیشتر در مورد ویزای 189 استرالیا میتوانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید و اطلاعات بیشتری به دست آورید.
ویزای 189 استرالیا و نحوه مهاجرت نیروی متخصص از طریق ویزای 189

الف) امتیاز بندی نسبت به سن متقاضی
•    18  تا 24 سال 25 امتیاز
•    25  تا 32 سال 30 امتیاز
•    33  تا 39 سال 25 امتیاز
•    40  تا 44 سال 15 امتیاز
•    45  تا 49 سال 0 امتیاز
ب) دارا بودن مدرک زبان انگلیسی(مدرک آیلتس)
•    آیلتس شش 0  امتیاز
•    آیلتس هفت 10  امتیاز
•    آیلتس هشت 20  امتیاز
ج) سوابق مرتبط کاری در کشور استرالیا
•    یک سال 5  امتیاز
•    سه سال 10  امتیاز
•    پنج سال 15  امتیاز
د) سوابق کاری مرتبط  با مدرک تحصیلی
•    سه سال 5  امتیاز
•    پنج سال 10  امتیاز
•    هشت سال 15  امتیاز
و) مدارک  تحصیلی
•    فنی حرفه ای 10  امتیاز
•    کارشناسی و کارشناسی ارشد 15  امتیاز
•    دکتری 20  امتیاز
ه) سایر موارد موثر در امتیاز بندی جهت اخذ ویزای استرالیا
•    تحصیل در استرالیا حداقل 2 سال :5 امتیاز
•    مهارتهای همسر : 5 امتیاز
•    گذراندان دوره تخصصی به مدت یک سال: 5 امتیاز
شرایط همسر متقاضی برای دریافت امتیاز:
•    در ویزای شما به عنوان همسرتان معرفی گردد.
•    شهروند استرالیایی نباشد.
•    کمتر از 50 سال سن داشته باشد.
•    مدرک آیلتس 6 در هر 4 مهارت داشته باشد.
•    شغل او در میان مشاغل مورد نیاز استرالیا باشد و ارزشیابی مدرک خود را اخذ کند.
در شغل مربوطه ی خود یک سال از 2 سال اخیر را کار کرده باشد.

 

مهاجرت از طریق ویزای 489 استرالیا


مهاجرت نیروی متخصص از طریق ویزای 489 به استرالیا: این ویزا بر خلاف ویزای 189 و 190 استرالیا که ویزای اقامت دائم بودند، ویزای اقامت موقت استرالیا میباشد. برای دریافت این ویزا شخص متقاضی میبایستی یک اسپانسرشیپ از مناطق کم جمعیت و مناطق مهجور دریافت نماید.

با دریافت این اسپانسرشیپ به شخص 10 امتیاز تعلق میگیرد و متقاضی پس از دریافت این ویزا و ورود به استرالیا و پس از دو سال زندگی و کار در محلی که اسپانسرشیپی را دریافت کرده است میتواند از داخل استرالیا برای اقامت دائم اقدام نماید. لازم به ذکر است که در این نوع ویزا نیز حداقل امتیاز دریافتی باید 60 امتیاز باشد.

نحوه امتیاز گیری در پروسه ویزای نیروی متخصص به استرالیا:
مواردی که در پروسه امتیاز گیری اهمیت دارند شامل سن متقاضی، مدرک زبان انگلیسی، سوابق کاری مرتبط با رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی و ... میباشد. امتیاز بندی طبق جدول زیر میباشد.

الف) امتیاز بندی نسبت به سن متقاضی
•    18  تا 24 سال 25 امتیاز
•    25  تا 32 سال 30 امتیاز
•    33  تا 39 سال 25 امتیاز
•    40  تا 44 سال 15 امتیاز
•    45  تا 49 سال 0 امتیاز
ب) دارا بودن مدرک زبان انگلیسی(مدرک آیلتس)
•    آیلتس شش 0  امتیاز
•    آیلتس هفت 10  امتیاز
•    آیلتس هشت 20  امتیاز
ج) سوابق مرتبط کاری در کشور استرالیا
•    یک سال 5  امتیاز
•    سه سال 10  امتیاز
•    پنج سال 15  امتیاز
د) سوابق کاری مرتبط  با مدرک تحصیلی
•    سه سال 5  امتیاز
•    پنج سال 10  امتیاز
•    هشت سال 15  امتیاز
و) مدارک  تحصیلی
•    فنی حرفه ای 10  امتیاز
•    کارشناسی و کارشناسی ارشد 15  امتیاز
•    دکتری 20  امتیاز
ه) سایر موارد موثر در امتیاز بندی جهت اخذ ویزای استرالیا
•    تحصیل در استرالیا حداقل 2 سال :5 امتیاز
•    مهارتهای همسر : 5 امتیاز
•    گذراندان دوره تخصصی به مدت یک سال: 5 امتیاز
شرایط همسر متقاضی برای دریافت امتیاز:
•    در ویزای شما به عنوان همسرتان معرفی گردد.
•    شهروند استرالیایی نباشد.
•    کمتر از 50 سال سن داشته باشد.
•    مدرک آیلتس 6 در هر 4 مهارت داشته باشد.
•    شغل او در میان مشاغل مورد نیاز استرالیا باشد و ارزشیابی مدرک خود را اخذ کند.
•    در شغل مربوطه ی خود یک سال از 2 سال اخیر را کار کرده باشد.

 

 

مهاجرت نیروی متخصص از طریق ویزای 476 به استرالیا


ویزای کلاس 476 ویزای اقامت موقت استرالیا می باشد که برای 18 ماه متقاضی میتوانداقامت موقت استرالیا را دریافت نماید. این ویزا تنها برای فارغ التحصیلان دانشگاه های تهران و امیر کبیر میباشد.

شرایط اخذ ویزای 476 استرالیا:
1-  سن شما بایستی زیر 31 سال تمام باشد
2 -  مدرک متقاضی می بایستی حتما مهندسی و رشته های فنی باشد
3-  نمره آیلتس شخص بایستی حداقل 7 باشد
4- از تاریخ  فارغ التحصیلی متقاضی نباید بیش از دو سال سپری شده باشد.
نکته : مدت زمان صدور این ویزا نیز نسبت به ویزاهای دیگر کمتر میباشد و در حدود 6 تا 8 ماه به طول می انجامد.
نحوه امتیاز گیری در پروسه ویزای نیروی متخصص به استرالیا:
مواردی که در پروسه امتیاز گیری جهت مهاجرت به استرالیا اهمیت دارند شامل سن متقاضی، مدرک زبان انگلیسی، سوابق کاری مرتبط با رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی و ... میباشد. امتیاز بندی طبق جدول زیر میباشد.

الف) امتیاز بندی نسبت به سن متقاضی
•    18  تا 24 سال 25 امتیاز
•    25  تا 32 سال 30 امتیاز
•    33  تا 39 سال 25 امتیاز
•    40  تا 44 سال 15 امتیاز
•    45  تا 49 سال 0 امتیاز
ب) دارا بودن مدرک زبان انگلیسی(مدرک آیلتس)
•    آیلتس شش 0  امتیاز
•    آیلتس هفت 10  امتیاز
•    آیلتس هشت 20  امتیاز
ج) سوابق مرتبط کاری در کشور استرالیا
•    یک سال 5  امتیاز
•    سه سال 10  امتیاز
•    پنج سال 15  امتیاز
د) سوابق کاری مرتبط  با مدرک تحصیلی
•    سه سال 5  امتیاز
•    پنج سال 10  امتیاز
•    هشت سال 15  امتیاز
و) مدارک  تحصیلی
•    فنی حرفه ای 10  امتیاز
•    کارشناسی و کارشناسی ارشد 15  امتیاز
•    دکتری 20  امتیاز
ه) سایر موارد موثر در امتیاز بندی جهت اخذ ویزای استرالیا
•    تحصیل در استرالیا حداقل 2 سال :5 امتیاز
•    مهارتهای همسر : 5 امتیاز
•    گذراندان دوره تخصصی به مدت یک سال: 5 امتیاز
شرایط همسر متقاضی برای دریافت امتیاز:
•    در ویزای شما به عنوان همسرتان معرفی گردد.
•    شهروند استرالیایی نباشد.
•    کمتر از 50 سال سن داشته باشد.
•    مدرک آیلتس 6 در هر 4 مهارت داشته باشد.
•    شغل او در میان مشاغل مورد نیاز استرالیا باشد و ارزشیابی مدرک خود را اخذ کند.
•    در شغل مربوطه ی خود یک سال از 2 سال اخیر را کار کرده باشد.

 

 

برای مشاوره بیشتر در مورد مهاجرت به استرالیا و نحوه امتیازگیری پروسه مهاجرت استرالیا لطفا با مشاورین موسسه بین المللی راد تماس بگیرید و از مشاوره های آنان استفاده نمایید.