و تابعيت هلند را براي فرد امکان پذير سازد. هلند به کشور آسياب هاي بادي، دوچرخه و گل لاله معروف است و شرايط اقتصادي و جتماعي باثباتي دارد. هم چنين هلند دانشگاه هاي بزرگ و معتبر و مراکز آموزشي و تحقيقاتي بسياري را در خود جاي داده است.


طبق قوانين کشور هلند، اگر يک تبعه هلندي با يک فرد غير هلندي ازدواج کند، مي تواند نامزد خود را به کشور هلند آورده و براي او اقامت دائم و تابعيت هلند را به دست آورد. براي اين کار او بايد شرايطي داشته باشد:


طرفين از نظر قانوني مشکلي براي ازدواج نداشته باشند.
شخص بايد تبعه هلند باشد و نامزد او با قصد ازدواج وارد کشور هلند گردد.
هر دو طرف در دو سال اخير همديگر را شخصاً ديده باشند و به نوعي دوره نامزدي خود را بتوانند اثبات کنند.(مگر اينکه فرد بتواند اثبات کند که عدم ارتباط با نامزد خود به دليل مشکلات فرهنگي  و اجتماعي، آداب و رسوم و ... بوده است)


از زماني که نامزد فرد وارد کشور هلند مي شود، بايد در طي 90 روز ازدواج صورت بگيرد، در غير اين صورت ويزاي نامزدي آن ها باطل مي شود. حال براي اين که ازدواج کنند، شخصي که تابعيت هلند دارد، بايد اثبات کند که تمکن مالي کافي براي حمايت از همسر خود دارد. شخص با اخذ ويزاي ازدواج و با گذشت سه سال مي تواند اقامت دائم و تابعيت هلند را به دست اورد.


براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص تحصيل در هلند و اخذ ويزاي تحصيلي هلند، کار در هلند، ويزاي ازدواج هلند و ساير راه هاي مهاجرت به هلند با مشاورين ما در مؤسسه بين المللي راد تماس بگيريد.