اخذ اقامت يونان از طريق سرمايه گذاري در يونان


يونان از اعضاي شينگن و اتحاديه اروپا است؛ سرمايه گذاري در يونان با راه هاي مختلفي از جمله با اثبات تمکن مالي و يا ثبت شرکت و...صورت ميپذيرد. هم چنين يونان دانشگاه هاي معتبري دارد که با مراکز آموزش عالي دنيا در ارتباط هستند. بسياري از علاقه مندان با اخذ ويزاي تحصيلي يونان(ويزاي D) براي ادامه تحصيل در يونان اقدام ميکنند. هم چنين يونان مهد تمدن و دموکراسي دنيا است و يکي از توريست پذيرترين کشورهاي جهان است و سالانه مهاجران بسياري براي بازديد از کشور يونان به اين کشور سفر ميکنند.

اخذ اقامت از طريق سرمايه گذاري در يونان روش هاي مختلفي دارد که مي توان به موارد زير اشاره نمود:
الف)اخذ ويزا از طريق خريد ملک مسکوني
ب)اخذ ويزا از طريق تمکن مالي
ج)اخذ ويزا از طريق ثبت شرکت


در روش اول؛ با خريد ملکي به ارزش 250 هزار يورو در يونان يک اقامت 5 ساله براي فرد متقاضي و افراد تحت تکفل او صادر ميشود، در اين روش اقامت آن ها هر 5 سال يکبار با حفظ سرمايه مذکور قابل تمديد است. در اين روش نيازي به حضور فيزيکي در يونان نيست و اقامت 14 روز در سال براي اقامت او کافي است و فرد و اعضاي خانواده او ميتواند در هر کدام از کشورهاي اتحاديه اروپا کار کنند، به ادامه تحصيل بپرداند و زندگي کنند.


در روش دوم، که به دو صورت با اجازه کار در يونان و بدون اجازه کار در يونان صورت ميپذيرد، در صورت سرمايه گذاري به ارزش 300 هزار يورو براي تجارت در يونان و اثبات وجود 60 هزار يورو در حساب بانکي يونان و يا کشورهاي ديگر، فرد اجازه کار دارد و بايد در يونان مستقر بوده و واحد تجاري او فعال باشد؛ در اين صورت شخص، مجوز اقامت دو ساله يونان را ميگيرد که هر سه سال يکبار قابل تمديد است؛  اما در صورتي که متقاضي با ارائه مدارک مالي (مثل حقوق ماهيانه خود، اسناد مالکيت، اجاره نامه، حساب بانکي و ...) بتواند اثبات کند که ميتواند ماهيانه 2 هزار يورور براي خود و 400 يورو براي هرکدام از افراد تحت تکفل خود بپردازد، در اين صورت اجازه کار ندارد و البته نيازي به حضور فيزيکي در يونان نيست؛ و يک اقامت موقت دو ساله براي فرد صادر ميشود که هر سه سال يکبار قابل تمديد است.


در روش سوم، فرد ميتواند يک شرکت در يونان تأسيس کند که در واقع شعبه و Sister company شرکتي ايراني باشد؛ که 100درصد سهام آن متعلق به شرکت ايراني است؛ در اين روش يک اقامت موقت دو ساله براي فرد صادر ميشود که هر سه سال يکبار قابل تمديد است.
شرايط لازم براي اخذ اقامت يونان از طريق ثبت شرکت:
روزنامه رسمي شرکت ايراني
ترجمه اساسنامه شرکت
گواهي از ثبت شرکت مبني بر فعال بودن شرکت
صورت جلسه هيأت مديره مبني بر تأسيس sister company در يونان و انتخاب دو مدير براي شرکت يوناني
کليه مدارک بايد ترجمه شده و به تأييد وزارت دادگستري رسيده باشند.


براي به دست آوردن اطلاعات بيشتر در خصوص سرمايه گذاري در يونان، کار در يونان، تحصيل در يونان و راه هاي ديگر مهاجرت به يونان با مشاورين ما در مؤسسه بين المللي راد تماس بگيريد