ویزای ازدواج سوئیس


سوئیس از کشورهای ثروتمند و مرفه جهان است، مهاجرت به سویئس به دلیل شاخص رفاه اجتماعی بالا در این کشور و بسیاری شرایط مناسب برای کار و زندگی میتواند از طریق اخذ ویزای کاری سوئیس، ویزای تحصیلی سوئیس برای تحصیل در دانشگاه ها و مدارس سوئیس و یا ویزای نامزدی و ازدواج سوئیس صورت بگیرد. سوئیس شرایط سیاسی و اقتصادی با ثباتی دارد و از آزادترین اقتصاد های دنیا برخوردار میباشد. سوئیس بالاترین نرخ امید به زندگی را بعد از سوئد دارد. اخذ پذیرش از دانشگاه های سوئیس، تحصیل در مدارس بین المللی سوئیس، اخذ ویزای کاری سوئیس و ویزای توریستی سوئیس برای دیدن از مناطق گردشگری فراوان سوئیس از راه های مهاجرت به سوئیس میباشد.

اخذ ویزای نامزدی و ازدواج سوئیس
در نظام حقوقی بسیاری از کشورهای دنیا یکی از شیوه های اخذ تابعیت ازدواج با شهروند آن کشور است. کشور سویئس نیز در این زمینه قوانین و حقوق خاص خود را دارد.  اخذ تابعیت کشور سوئیس از طریق ازدواج امکان پذیر میباشد. اگر سه سال از مدت ازدواج با یک سوئیسی گذشته باشد و در مجمموع 5 سال در کشور سوئیس اقامت داشته باشید میتوانید برای دریافت تابعیت و اقامت دائم سوئیس اقدام کنید.  البته در صورتی که فرد در خارج از سوئیس زندگی کند به شرطی که ارتباط خود را با سوئیس اثبات کند و با فر سوئیسی ازدوج نماید، ممکن است تحت شرایطی بتواند تابعیت سوئیس را به دست آورد.  در صورتی که شما با یک فرد سوئیسی نامزده کرده باشید نمیتوانید اقامت سوئیس را به دست آورید، اخذ اقامت تنها با ازدواج با فرد سوئیسی امکان پذیر میشود.


برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تحصیل در سوئیس، کار در سوئیس، سرمایه گذاری در سوئیس و یا دیگر راه های مهاجرت به سوئیس میتوانید با مشاورین ما در مؤسسه بین المللی راد تماس بگیرید