ارزیابی مدارک پرستاری و مامایی جهت مهاجرت پرستاران و کارشناسان مامایی به خارج از کشور

بسیاری از پرستاران و کارشناسان رشته مامایی همواره قصد مهاجرت و کار در کشورهای دیگر از جمله کار در کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا و استرالیا میباشند.

برای مهاجرت پرستاران و کارشناسان مامایی شرایط خاصی وجود دارد. همچنین برای ادامه تحصیل نیز باید شرایط خاصی داشته باشند.

برای مهاجرت پرستاران و ماماها برای کار و یا ادامه تحصیل به کشورهای دیگر به خصوص به کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا و استرالیا میبایستی مدارک این افراد توسط سازمانهای مربوطه در آن کشور تایید گردد.
برخی از رشته ها مانند پرستاری و مامایی چون شغلهای حساسی محسوب میشوند و با جان انسانها ارتباط دارند هنگام مهاجرت از هر کشوری به کشور دیگر باید مدارک آنان معادل سازی شود.
برای معادل سازی مدارک در هر کشوری باید مراحل مربوطه طی شود. اما مهمترین مسائلی که در این زمینه وجود دارد این است که اولا باید زبان آن کشور توسط افراد فراگرفته شود. (این مسئله به خاطر این است که شغل این افراد با بیماران در ارتباط هست.) بعد از فراگیری زبان آن کشور، شخص میبایستی در مراحلی طی کند. به عنوان مثال برای معادل سازی مدارک در کانادا باید افراد در امتحانات خاصی شرکت کنند، و در برخی از کشورهای دیگر مانند دانمارک باید افراد در دوره های آموزشی که برگزار میگردد شرکت نمایند.
مورد دیگری نیز که در برخی از کشورها مانند استرالیا و کانادا اهمیت دارد، سابقه کار افراد میباشد. به طوریکه برای مهاجرت با رشته های پرستاری و مامایی به استرالیا و کانادا شخص حتما میبایستی دارای سابقه کار در این حوزه باشد.
برای مشاوره در این رابطه و همچنین شرایط مهاجرت رشته های پرستاری و مامایی و کار در رشته های پرستاری و مامایی در کشورهای اروپایی میتوانید با مشاورین موسسه بین المللی راد تماس گرفته و از مشاوره های آنان بهره مند شوید.